قلب سلیم(مبّلغ)

مقام معظم رهبری: فرهنگ آن چیزی است که حاضرم جانم را در راهش فدا نمایم